Gramschap 19 verscheen  april 1981. Bijlages waren een single van de Ex (Weapons for El Salvador) en een poster (43x58 cm).

In de Gramschap zelf werden fragmenten gepubliceerd uit het rampenplan van de Zeeuwse gemeente Hulst (vlak bij twee kerncentrales) dat via slinkse wegen in bezit van Gramschap was gekomen. Het gaf een onthutsend beeld van de knulligheid van de voorbereiding door de overheid. In een realistisch analyse werd dit nog eens extra duidelijk gemaakt.

Op sommige (maar niet alle) teksten op deze pagina kun je klikken om ze te vergroten en beter leesbaar te maken.


omslag

 
VREDESRAMPEN-REGELING GEMEENTE HULST

Minister Wiegel schijnt er iets op tegen te hebben dat de zgn. ‘rampenplannen’ openbaar worden. Toen GRAMSCHAP onlangs het VREDESRAMPENPLAN van de gemeente Hulst in Zeeuws Vlaanderen in handen kreeg werd ons duidelijk waarom Wiegel liever ziet dat deze plannen geheim blijven.
Het lezen van deze 74 pagina’s rampzalige flauwekul zou zeker niet geruststellend werken op de bevolking van Hulst, een gemeente van flinke omvang die vlak bij twee kerncentrales ligt, in een provincie waar ook nog de nodige andere gevaarlijke industrie gevestigd is (zoals al duidelijk wordt uit de op pagina 65, 66 en 67 van 'het plan’ gegeven opsomming van bedrijven in de omgeving die een eigen bedrijfs-brandweer hebben, waarvan sommige kompleet met ambulances, apparatuur voor het opmeten van giftige gassen en röntgen-meters).
Wij publiceren op de volgende pagina’s wat fragmenten uit dit ‘rampenplan’ dat niet veel verschilt van de plannen voor andere gebieden. Behalve voor de bevolking is de inhoud van dit plan ook niet erg geruststellend voor de politiemensen, brandweerlieden, verplegers, etc. die straks onder rampomstandigheden zullen worden ingezet. Van hen wordt verwacht dat zij hun werk zullen doen in en rond het rampgebied, maar aan HUN EIGEN VEILIGHEID wordt in het plan slechts één regel gewijd, op pagina 12 met betrekking tot het inrichten van een Leiderspost Plaats Ongeval: "......hierbij dient de veiligheid van de bezetting van de LPO, eventueel door het treffen van bepaalde maatregelen, zo goed mogelijk te worden verzekerd.”
Wat die ‘bepaalde maatregelen’ zouden kunnen zijn wordt nergens in het plan vermeld; welkom bij de vrijwillige brandweer! Des te meer aandacht besteedt het plan aan regelingen voor het (via de pers) verstrekken van informatie, of beter gezegd: aan het NIET verstrekken van informatie. Op talloze pagina’s staan opmerkingen als: "......is niet toegankelijk voor persvertegenwoordigers...” , en raadgevingen als: “Het informatiecentrum wordt, wat lokaliteit betreft, gescheiden van het Coördinatie-centrum...” en “...worden beide in hetzelfde gebouw ondergebracht dan worden zij in afzonderlijke ruimten gevestigd en hebben een gescheiden ingang."
Allerminst geruststellend voor diegenen onder ons die geen onomstotelijk vertrouwen hebben in gezagsdragers zijn de verregaande bevoegdheden die dergelijke rampenplannen aan de


burgemeesters geven: “De burgemeester bepaalt of een voorval een vredesramp is, dan wel tot een vredesramp dreigt uit te groeien.” (pag. 8), en: "......hieronder wordt mede verstaan de omstandigheid dat gevreesd moet worden voor verstoring van• de openbare orde..”, en: "......naar aanleiding van een voorval ( ) kan de burgemeester voor zijn gemeente de volgende bijzondere maatregelen treffen ( ): a. Het beletten dat door hem ingestelde gevarenzones zonder zijn toestemming worden verlaten of betreden ( ). b. Het onderwerpen van personen, planten, dieren of goederen aan afzondering...."
In deel II, “bijzonder bestrijdingsplan”, wordt opgesomd welk potentieel in Hulst ter beschikking is ter bestrijding van de gevolgen van een ramp in de Belgische kerncentrale te Doel (7 kilometer van Hulst). Dat zijn o. a. : de rijkspolitie met zeven portofoons, de vrijwillige brandweer, de dienst gemeentewerken met een veegmachine, vier tandartsen, twee masseurs, negen geestelijke bedienaren en een gymnastieklokaal dat als morque kan worden ingericht. Over het contact met België bij zo’n ramp merkt het plan slechts op: “Zonodig treedt het Coördinatie— centrum in contact met de Civiele Bescherming Oost-Vlaanderen, of het instituut voor Hygiëne en Epidemiologie te Brussel...." Voor zo’n ramp bij de kerncentrale Doel onderscheidt het plan drie ongevalssituaties, de te nemen maatregelen zijn onderverdeeld in vijf actiefasen. Ongevalssituatie 1. houdt in dat er “een lozing is of dreigt in de lucht van radioactieve stoffen tot TIEN MAAL de toegestane hoeveelheid per etmaal”. Het schema van uit te voeren actie geeft voor deze situatie als maatregelen: “GEEN ENKELE ACTIE”.
Mochten ongevalssituatie 2. of 3. zich voordoen dan pas komen de autoriteiten in actie; d.m.v. luidsprekerwagens die de bevolking oproepen om, samen met hun vee en huisdieren, binnen te blijven, te zorgen voor voedsel en drinken maar alleen VERPAKT voedsel en water te gebruiken, een schuilplaats in de kelder te zoeken maar wel naar de radio te blijven luisteren. Niet uitgelegd wordt: hoe je aan dat voedsel en water moet komen of hoe je je transistorradio zover krijgt dat-ie het ook in de kelder doet.
Mocht het tot actiefase 4, komen dan zullen de overlevenden met eigen vervoer dienen te evacueren. Voor de ANWB-leden onder de toekomstige evacués is er één troost:
“De taak van de Wegenwacht in geval van een vredesramp blijft beperkt tot het rijdend houden van gemotoriseerde voertuigen (pechbestrijding) en hulpverlening aan verkeersslachtoffers (EHBO)”

Volgende maand meer.


ramp1

tekeningjb
Tekening Jan Bruens

ramp2

Doodskistenfabriek
Tekening Eric Krabbenbosch

ramp3

ramp4

dupeslw

ramp5


dorp

stad

de macht van de misantropen PINOCHET VESTIGT ZICH IN HET
PRESIDENTIELE PALEIS VAN ALLENDE
Wij kwamen terug van vakantie
de twee kinderen, twee honden
jij en ik
we besloten een nacht
in het zuiden te slapen
om de volgende dag
de Efteling te bezoeken

en in onze kampeerbus in de bossen
terwijl ik aardappelen bakte
luisterend naar de radio
Oranje met Cruyff
hoorde ik
Allende was dood
Jara vermoord
het stadion van Santiago gevuld
met gevangenen

Cruyff maakt een doelpunt
de deur van de bus
wordt opengerukt
en een boswachter met geweer
zegt:
            “Wat doe je hier ?! ”

*
Het gevolg van
vervolgen en folteren
is
volgens de weinige overlevenden
vervreemding van het leven
en een gebroken hart

*


Donker zijn de dagen
het enige verschil
tussen dag en nacht
is het uitgaansverbod

‘s nachts
snijdt de stilte door de straten
om te verdwijnen met het geluid
van twee langzaam rijdende auto’s:
als ze stoppen voor een huis
motorgeluid af
is de stilte bedreigend
en verspreidt een geur
van dood en angst

*
Dat kan toch niet ongestraft blijven
dat die beul
dat zwijn
behangen met linten
zich nestelt
op het graf van zijn slachtoffer

kogelgaten en bloedvlekken zijn
zorgvuldig verwijderd
en vol ontzag staren
NOS-redacteuren
naar het loodje aan het breedste lint:
"Goedgekeurd door U.S.A."

maar ergens zal iemand opstaan
en zeggen:
nee
nee, het kan niet ongestraft blijven

en het bloed van de beul
zal over de geschrobte stenen vloeien

en we zullen juichen
zoals we hebben gehuild.

*

tekeingavl
Tekening André van der Linden


wapens
Tekening Eric Krabbenbosch


staakt
Tekening J. Raeman


eb

 

 


 

ex

 

exb

 

De nummers War is Over (Weapons For El Salvador), Dust en New Wars zijn te vinden op de Gramschap Dubbel-CDposter
Tekening André van der Linden


Home