anarchie

ulrike

TERUG IN DE TIJD


Onder leiding van Bush, Blair, Balkenende en nu ook Bos razen we in een huiveringwekkend tempo terug in de geschiedenis, niet naar de jaren vijftig, zoals in de kranten wordt beweerd, maar regelrecht naar de middeleeuwen. Openbare executies en het geloof als alles bepalende factor in de maatschappij.
Zo gaat onze nieuwe regering van de drie gereformeerde knapen het cultuurbudget vooral besteden aan het renoveren van kerken (alsof de kerken zelf geen geld genoeg hebben) en christelijke scholen krijgen steeds meer ruimte om hun leerlingen te vergiftigen met religiepropaganda en om kinderen wijs te maken dat de bijbel net zo'n waardevolle bron van KENNIS is als alle wetenschappelijke onderzoeken en publicaties van honderden jaren tezamen. Opmerken dat zo'n Balkenende een doodschop verdient voor zijn medeplichtigheid aan het bloedbad in Irak of dat hij voor eeuwig in de hel zal branden schijnt tegenwoordig reden te zijn voor een jaar gevangenisstraf, maar christenhonden en islamgeiten mogen wel overal rondblaffen en blaten dat ongelovigen een minderwaardig menssoort zijn en dat ze voor of na hun dood gestraft zullen worden voor de vreselijke zonde van het niet erkennen van de almacht van een of ander opperwezen. Van opperwezen tot übermesch is maar een klein stapje trouwens.
De media voegen zich natuurlijk. Sinds het offensief van de vorige kabinetten Balkende tegen de zogenaamd 'linkse media' en de dreiging met het intrekken van financiering passen ze wel op. Braaf volgen ze de onderwerpen zoals bedacht en aangereikt door de spindokters en politieke adviseurs van de bestuurders.
En nadrukkelijk stellen ze kritische vragen niet aan de vertegenwoordigers van de gevestigde macht, maar alleen aan degenen die die macht in twijfel trekken..
Alles en iedereen die opkomt voor eerlijker verdeling van de welvaart is ouderwets en verdacht. Marktwerking bepaalt de moraal.
Het resultaat is dat een kleine groep zich verrijkt op ongekende wijze (bonussen en salarissen van miljoenen euro's zijn heel normaal -je vraagt je af wat ze met al dat geld moeten*), terwijl al jaren lang aan alle andere burgers gevraagd wordt zich toch vooral in te houden en genoegen te nemen met een kariger  inkomen. Als die zelfverloochening  niet nodig is om de economie te redden dan wel om het milieu minder te belasten of om je gezondheid niet in gevaar  te brengen.
Dat het juist de marktwerking, het ongebreidelde wereldwijde kapitalisme, is dat zorgt voor de milieu- en gezondheids- problemen omdat de productenkeuze en productiewijze binnen dat systeem slechts berust op winstoogmerk en dat het zelfde marktdenken bovendien de gezondheidszorg en de milieuzorg onnodig onbetaalbaar maakt, daar wordt niet over gesproken.

De Volkskrant loopt (naast natuurlijk de Telegraaf) voorop bij deze 'nieuwe' slaafse  vorm van journalistiek en biedt vooral ruim baan aan allerlei nitwits en rancuneuze of winstbeluste zogenaamde deskundigen om het grote nieuwe denken te verkondigen.


Zo mocht de brabbelaar Michael Zeeman onlangs een hele pagina gebruiken om te betogen dat atheïsten vreselijk onverdraagzaam zijn en hun goddeloze leven zouden moeten beteren door meer respect voor gelovigen te tonen. Over de onverdraagzaamheid van de gelovigen die aan de lopende band cartoons, tv-programma en optredens van Madonna willen verbieden en anderen willen dwingen volgens hun normen te leven heeft hij het natuurlijk niet.
Zijn betoog was in feite een soort natrappen. In de weken daarvoor hadden verschillende opiniestukken in de krant gestaan naar aanleiding van Dawkins boek God als Misvatting, waarin verschillende visies ruimschoots aan het woord waren gekomen. Om Zeeman dan een paar weken later nog het laatste woord geven met een te groot stuk zonder enige inhoud getuigt niet alleen van slechte smaak (de man kan niet schrijven) maar ook van een behoorlijk smerige manier van opiniebeïnvloeding.

Ook schijnt op weg naar de middeleeuwen af en toe even gestopt te moeten worden om wat geschiedenis te vervalsen.
Zo werd de moord op John Kennedy volgens de moderne media nu plotseling weer gepleegd door een enkele dader (Oswald) die een sympathisant van Castro zou zijn geweest ** en was de Vietnamoorlog, met barbaarse Amerikaanse bombardementen op een weerloze burgerbevolking, slechts een pijnlijke vergissing, niet omdat hij in strijd was met volkerenrecht en oorlogsconventies maar alleen omdat hij verloren werd.

En in dat kader ook nog even terug naar de Volkskrant: Sander van Walsum krijgt daar ruimte in een grote boekbespreking om te betogen dat iedereen die twijfelt aan de zelfmoord van de Baader-Meinhof- groep in de zwaarst bewaakte gevangenis van Duitsland, niet helemaal spoort en dat er niets mankeerde aan de Stammheimgevangenis waar 30 jaar geleden de RAF- gevangenen stierven.
Maar hij verzuimt te vermelden  dat er algemeen  protest was, ook van officiële zijde, over het feit dat deze gevangenen gemarteld werden en dat nooit verklaard is hoe ze aan de wapens kwamen waarmee ze zichzelf om het leven zouden hebben gebracht.
Zelfmoord of moord, hoe dan ook treft de Duitse overheid de volle blaam hiervoor. Maar die blaam moet alsnog weggepoetst worden, zelfs al geeft nota bene de toenmalig verantwoordelijke Duitse minister inmiddels toe dat het optreden van de overheid schandalig en ineffectief  was en roept hij op om verstandiger en menselijker om te gaan met de ontevredenen die we nu terroristen wensen te noemen.

De geschiedenis herhaalt zich, wordt teruggedraaid en wordt vervalst. Kijk maar eens in het Gramschaparchief om te zien hoe actueel de toenmalige publicaties over verkiezingen, illegalen, democratie, opinieonderzoek, en vele andere zaken (zelf effe zoeken) nog steeds zijn  En realiseer je hoe bedroevend dat is.


* Vermoedelijk om ver weg en hoog boven het stijgende zeewaterpeil luxueuze veilige schuiloorden te bouwen waar zij straks in ieder geval een kans hebben te overleven.
** In werkelijkheid was Oswald een USA-marinier die – gezien het feit dat hij  jaren lang tijdens de koude oorlog in de Sowjet-Unie verbleef  en daarna zonder problemen kon terugkeren naar de USA – hoogstwaarschijnlijk voor de CIA had gewerkt en was hij ook bijna zeker niet de enige schutter.